RANOX natuuraannemers: vier projecten uitgelicht

RANOX natuuraannemers:  
4 projecten uitgelicht 

RANOX natuuraannemers zet zich in voor het behoud en herstel van natuur. Bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt maximaal rekening gehouden met flora en fauna en hun leefomgeving. Elke projectleider en natuurbeheerder van Ranox kijkt vanuit ecologisch perspectief naar de opdracht om vervolgens tijdens de uitvoering vakkundig te werk te gaan. Er wordt altijd rekening gehouden met bijzondere soorten, zowel bij onderhoud- als bij aanlegwerkzaamheden. Bekijk enkele projecten van RANOX natuuraannemers.

Natuurbrug De Mortelen en amfibieënscherm  Best  

Opdrachtgever: ProRail

Opdracht: Inrichting van natuurgebied

Ook bij ingrepen die juist bedoeld zijn voor de natuur, zoals het aanleggen van een natuurbrug, is het van belang om zo min mogelijk schade aan te brengen. Dat kan door middel van het treffen van zogenaamde mitigerende maatregelen. Om negatieve effecten op de beschermde soorten te voorkomen heeft RANOX natuuraannemer in samenwerking met Regelink Ecologie & Landschap deze maatregelen uitgevoerd voor ProRail.

Vraag: Plaats een amfibieënscherm om de aanleg van een natuurbrug mogelijk te maken

Beschermde soorten:

gewone dwergvleermuis, kamsalamander, poelkikker, levendbarende hagedis en hazelworm

Manier van aanpak en resultaat:

Aan weerszijden van het spoor zijn de toekomstige werkterreinen voor de natuurbrug afgeschermd met een amfibieën- en reptielenscherm. Door deze schermen kunnen amfibieën en reptielen niet meer op het werkterrein komen totdat de werkzaamheden zijn afgerond en het gebied weer ingericht is als leefgebied voor deze bijzondere soorten.

Onder begeleiding van een vleermuisdeskundige zijn vleermuiskasten geplaatst op geschikte plaatsen aan bomen in directe omgeving van het plangebied. Zo blijven er voldoende verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig in het gebied.

 

Lees meer over deze natuurbrug en het amfibieënscherm.

Habitatverbetering hazelmuis dankzij bosrandbeheer 

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer

Opdracht: verbeter de habitat van de hazelmuis

Vraag: Verwijder selectief bomen in verschillende struwelen en bosranden om zodoende het struweel te behouden of te laten ontstaan. Hiermee dienen we de habitat van de hazelmuis te behouden.

Beschermde soort: hazelmuis

Manier van aanpak en resultaat:

RANOX kijkt door de ogen van hazelmuis naar het habitat en bepaalt zo welke ingrepen gedaan moeten worden.

Op de plekken waar werkzaamheden uitgevoerd zijn is inmiddels struweel ontstaan. En in dit struweel zijn ook veel hazelmuizen aanwezig zo blijkt uit gegevens van het Meetnet Hazelmuizen!

 

Lees meer over deze habitatverbetering van de hazelmuis in Zuid-Limburg

Kasteelruïne gemaaid voor Limburgs Landschap 

Opdrachtgever: Stichting het Limburgs Landschap

Opdracht: Maai het terrein van de kasteelruïne in Stein. Houd daarbij rekening met de bijzondere planten die er groeien.

Beschermde soort: Klimopbremraap, Grote bosaardbei en muurvarens

Manier van aanpak en resultaat:

RANOX natuuraannemer voert het maaibeheer uit met oog voor de bijzondere planten die er voorkomen. Zo blijven deze planten hier bestaan en blijft de ruïne voor toekomstige generaties toegankelijk.

 

Lees meer over het maaiwerk bij de kasteelruïne in Stein.

maaien bij kasteelruine

Hoogstamsnoei: fruitbomen snoeien voor particulieren  

Opdracht: Onderhoudssnoei van hoogstamfruitbomen

Opdrachtgever: Diversen particulieren

Vraag: Zorg voor een gezond behoud van onze fruitbomen

Beschermde soort: Steenuil, das, broedvogels en vleermuizen

Manier van aanpak: Met aandacht voor de gezonde stand van een fruitboom snoeien. Nesten van broedende vogels of andere beschermde soorten worden ontzien ten behoeve van het broedsucces.

Resultaat: Een gezonde boomgaard met fruitbomen van diverse leeftijden die een leefomgeving bieden voor diverse ‘’bijzondere’’ soorten.

 

Lees meer over het snoeien van hoogstam fruitbomen

fruitbomen snoeien

Bekijk ook eens deze pagina's: 

Ecologisch advies

Ecologisch advies

ranox natuuraannemer

Partner Ranox natuuraannemer

Samenwerking Jonkers hoveniers en Ranox

Samenwerking Jonkers & Ranox